วัตถุประสงค์ของโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรมีวัตถุประสงค์ดังนี้

               (1) เพื่อดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

               (2) เพื่อจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิจิตรและการพัฒนารายสาขาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาอย่างบูรณาการ

               (3) เพื่อจัดทำแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

               (4) เพื่อจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะด้านที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

               (5) เพื่อจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง