ความสำคัญของโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

               จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของภาคเหนือในบริเวณที่แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำพิจิตรไหลผ่าน ทำให้สภาพพื้นที่มีห้วย หนอง คลอง บึง เป็นจำนวนมาก พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ ได้แก่ “บึงสีไฟ” ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาหลายแห่ง ได้แก่ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เกาะศรีมาลา วัดมหาธาตุ วัดท่าหลวง วัดโพธิ์ประทับช้าง ฯลฯ ตลอดจนมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด คือ ประเพณีการแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร ซึ่งขบวนเรือต่างๆ จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามและแข่งขันกันในแม่น้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลาก จากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม จังหวัดพิจิตรจึงมีบทบาทในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะการปลูกข้าวและการประมง และเนื่องจากลักษณะที่ตั้งมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่อยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมซึ่งมีจุดบรรจบของแม่น้ำทั้งสองสายอยู่ทางตอนล่างของพื้นที่จังหวัด เมื่อมีปริมาณน้ำหลากมาบรรจบกันจึงมีผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงจนไหลล้นตลิ่งเข้าไปในเขตพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน ส่งผลให้พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเป็นระยะเวลานาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการป้องกันแก้ไขและเสริมสร้างให้มีขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัด โดยมีแผนผังนโยบายการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย

               กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงกำหนดให้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน