สภาพภูมิศาสตร์

สภาพทั่วไปของโครงการ

การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรมีวัตถุประสงค์ดังนี้

               จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,448.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,780,250 ไร่ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 346 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 351 กิโลเมตร ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

               ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

               ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

               ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมแสงและอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

               ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานกระบือ อำเภอไทรงาม และอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบรรพตพิสัยและอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

               จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอสากเหล็ก อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี มีจำนวนตำบลทั้งหมด 89 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 889 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลจำนวน 28 แห่ง แยกเป็นเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน 3 แห่ง เทศบาลตำบล (ทต.) จำนวน 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 73 แห่ง